شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منواصليمنواصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي شركت</span>معرفي شركت
معرفي مديرعامل شركت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها و دفاتر</span>معاونت ها و دفاتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت مهندسي و برنامه ريزي
معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ
معاونت مالي و پشتيباني
معاونت فروش و خدمات مشتركين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر</span>دفاتر
دفتر هيات مديره و مدير عامل
دفتر حراست وامور محرمانه
دفتر روابط عمومي
دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات
دفتر منابع انساني
تاريخچه شركت
چارت سازماني
اهداف شركت
افتخارات شركت
منشور اخلاقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الكترونيكي</span>خدمات الكترونيكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ورود دفاتر پيشخوان</span>ورود دفاتر پيشخوان
آموزش استفاده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ورود به نرم افزار</span>ورود به نرم افزار
ترمينال سرور دوم
سامانه شكايات
پرداخت الكترونيكي
سامانه نظام پيشنهادها
مشاهده و پرداخت قبوض
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين ومقررات</span>قوانين ومقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين</span>قوانين
قانون سازمان برق ايران
مصوبه حريم خطوط هوايي
قانون مجازات اسلامي
قانون آيين دادرسي كيفري
قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور
آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب -در امور مدني
قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد
قانون مجازات اخلال كنندگان در تاسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با مديران</span>ارتباط با مديران
فرم ارتباط با مديران
پيگيري درخواست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
اطلاعات تماس
تماس با راهبر سايت
Collapse منواصلي_1منواصلي_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي شركت</span>معرفي شركت
تاريخچه شركت
چارت سازماني
افتخارات شركت
آشنايي با كاركنان شركت
بخش ها و واحدها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اهداف شركت</span>اهداف شركت
چشم انداز
خط مشي
منشور اخلاقي
ماموريت سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الكترونيكي</span>خدمات الكترونيكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات اداري</span>خدمات اداري
مراحل انجام كار
تعرفه ها
دفاتر پيشخوان
سيستم مناقصات
سيستم
گزارش هاي مردمي
نظام پيشنهادات
سامانه شكايات
خدمات
ورود دفاتر پيشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين </span>خدمات مشتركين
اعلام خاموشي
دفاتر پيشخوان
پرداخت الكترونيكي
سامانه 1521
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات اداري</span>خدمات اداري
مراحل انجام كار
تعرفه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر پيشخوان</span>دفاتر پيشخوان
ليست آدرس
خدمات ارائه شده و بهاء مصوب
سيستم مناقصات
سيستم
گزارش هاي مردمي
نظام پيشنهادات
سامانه شكايات
خدمات
ورود دفاتر پيشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين </span>خدمات مشتركين
اعلام خاموشي
پرداخت الكترونيكي
سامانه 1521
ارتباط با مديرعامل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين ومقررات</span>قوانين ومقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين</span>قوانين
قانون سازمان برق ايران
مصوبه حريم خطوط هوايي
قانون مجازات اسلامي
قانون آيين دادرسي كيفري
قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور
آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب -در امور مدني
قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد
قانون مجازات اخلال كنندگان در تاسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه ها</span>بخشنامه ها
تعرفه هاي برق و شرايط عمومي
تخفيفات هزينه انرژي و انشعاب
استفتائات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها و دفاتر</span>معاونت ها و دفاتر
دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس با دفاتر پيشخوان
پرسش هاي متداول
پرسش و پاسخ
تماس با راهبر سايت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين </span>خدمات مشتركين
اعلام خاموشي
پرداخت الكترونيكي
سامانه 1521
مراحل انجام كار
تعرفه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر پيشخوان</span>دفاتر پيشخوان
ليست آدرس
خدمات ارائه شده و بهاء مصوب
سيستم مناقصات
سيستم
گزارش هاي مردمي
نظام پيشنهادات
سامانه شكايات
خدمات
ورود دفاتر پيشخوان
Collapse منو عمودي_1منو عمودي_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ويژه همكاران</span>ويژه همكاران
اتوماسيون اداري
پست الكترونيك
داشبورد مديريت
سامانه مديريت نظارت
سامانه فرايند آموزش
فيش حقوقي
پرداخت الكترونيكي قبوض
سامانه مديريت پروژه هاي نيرورساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني</span>ايمني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات و آيين نامه ها</span>مقررات و آيين نامه ها
مقررات وزارت كار
مقررات وزارت بهداشت
مقررات وزارت نيرو و توانير
مقررات شركت
محيط زيست
حدود مواجهه شغلي OEL
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">محصولات فرهنگي،ايمني و زيست محيطي</span>محصولات فرهنگي،ايمني و زيست محيطي
معرفي كتاب،نشريات و بروشور
پوستر هاي ايمني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش عمومي</span>آموزش عمومي
اصول كلي
مشتركين
همكاران
اصناف
مقالات و تحقيقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني تجهيزات </span>ايمني تجهيزات
تجهيزات فردي و گروهي كار با برق
ايمني تجهيزات براي مشتركين
امداد و نجات در برق
گزارش حوادث
مستندات IMS
كتابچه فعاليت دفتر ايمني
پيمانكاران
لباس كار
Collapse منو عموديمنو عمودي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ويژه همكاران</span>ويژه همكاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتوماسيون اداري</span>اتوماسيون اداري
آموزش استفاده
ورود به اتوماسيون اداري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود Citrix Reciever براي اندرويد</span>دانلود Citrix Reciever براي اندرويد
CitrixReciever 3.12.3
CitrixReciever 3.13.6
پست الكترونيك
سامانه موقعيت ياب خودرو
سامانه مديريت پروژه هاي نيرورساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فرهنگي</span>امور فرهنگي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قرآن كريم</span>قرآن كريم
آموزش تجويد قرآن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نماز</span>نماز
آموزش قرائت نماز
چرا نماز مي خوانيم
ترجمه نماز(ويژه كودكان)
تعقيبات نماز
فلسفه نماز جماعت
نماز جمعه و احكام مرتبط
نماز و نوجوانان
احكام نماز
انواع نماز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آشنايي با ائمه اطهار عليهم السلام</span>آشنايي با ائمه اطهار عليهم السلام
جدول آشنايي با ائمه اطهار عليهم السلام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايثارگران</span>ايثارگران
منشور اخلاقي ايثارگران
بخشنامه حضور در جبهه96
تجليل از آزادگان
تجليل از جانبازان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امر به معروف</span>امر به معروف
دستورالعمل اجرايي امر به معروف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بسيج</span>بسيج
نشست هيئت منتظران موعود در شركت توزيع برق استان سمنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرستان ها</span>شهرستان ها
سمنان
شاهرود
گرمسار
دامغان
مهديشهر
سرخه
آرادان
ميامي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين</span>خدمات مشتركين
نرم افزار محاسبه صورت حساب برق
سامانه خدمات غيرحضوري مشتركين صنعت برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاع رساني خدمات</span>اطلاع رساني خدمات
سامانه 1521
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شناسنامه خدمات</span>شناسنامه خدمات
واگذاري موقت انشعاب
افزايش آمپراژ
اصلاح سرويس انشعاب
تغيير مكان داخلي
جمع آوري موقت انشعاب
جمع آوري دائم انشعاب
آزمايش كنتور
قطع موقت انشعاب برق
نصب مجدد انشعاب
تفكيك و ادغام انشعاب
اصلاح نام
وصل مجدد انشعاب
تغيير تعرفه
تغيير نام
بررسي صورت حساب
سوابق مصرف و صورتحساب
سوابق پرداخت
صدور قبض المثني
تسويه حساب
واگذاري برق موقت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر پيشخوان دولت</span>دفاتر پيشخوان دولت
ليست دفاتر پيشخوان
خدمات ارائه شده وبهاي مصوب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدارك مورد نياز جهت دريافت خدمات</span>مدارك مورد نياز جهت دريافت خدمات
تغيير نام انشعاب برق به نام شخص
تغيير نام انشعاب برق به نام شخص حقوقي (شركت)
تعويض كنتور
تغيير تعرفه
كاهش موقت قدرت قراردادي (صنعتي بالاي 45 كيلووات)
تمديد مهلت مجوز
جابجايي داخلي كنتور
جمع آوري دائم و ابطال انشعاب
تست كنتور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر پيشخوان دولت</span>دفاتر پيشخوان دولت
ليست دفاتر پيشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشارات و مطبوعات</span>انتشارات و مطبوعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريه داخلي پرتو</span>نشريه داخلي پرتو
فروردين
اردي بهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
ويژه نامه نظام پيشنهاد ها
مقالات بيست و دومين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق
طرح تكريم ارباب رجوع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحقيقات و استانداردها</span>تحقيقات و استانداردها
معرفي كميته تحقيقات
دستورالعمل ها
عناوين اولويت هاي تحقيقاتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني</span>ايمني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات و آيين نامه ها</span>مقررات و آيين نامه ها
مقررات وزارت كار
مقررات وزارت بهداشت
مقررات وزارت نيرو و توانير
مقررات شركت
محيط زيست
حدود مواجهه شغلي OEL
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">محصولات فرهنگي،ايمني و زيست محيطي</span>محصولات فرهنگي،ايمني و زيست محيطي
معرفي كتاب،نشريات و بروشور
پوستر هاي ايمني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش عمومي</span>آموزش عمومي
اصول كلي
مشتركين
همكاران
اصناف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني تجهيزات </span>ايمني تجهيزات
تجهيزات فردي و گروهي كار با برق
ايمني تجهيزات براي مشتركين
مقالات و تحقيقات
امداد و نجات در برق
گزارش حوادث
مستندات IMS
كتابچه فعاليت دفتر ايمني
پيمانكاران
لباس كار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خريد تضميني برق (خورشيدي و بادي)</span>خريد تضميني برق (خورشيدي و بادي)
سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا)
شرايط كلي و مشخصات فني نصب سامانه هاي خورشيدي
پرسش هاي متداول
پرداخت الكترونيكي قبوضنقل و نشر مطالب با ذكر نام سايت شركت توزيع نيروي برق استان سمنان بلامانع است.
Powered by DorsaPortal